NicNacCoin logo image set

contents:

Name: logo_Igo_icon
Image type: Icon
Dimension: 48x48
Size: 43.5 kb

Name: logo-s
Image type: JPEG
Dimension: 600x449
Size: 16.6 kb

Name: ly_proj_3403451
Image type: Chrome HTML Document
Dimension: 
Size: 769 bytes

Name: ly_proj_3403451.eps
Image type: EPS File
Dimension: 
Size: 2.51 kb

Name: ly_proj_3403451
Image type: GIF Image
Dimension: 2160 x 1984
Size: 13.7 kb

Name: ly_proj_3403451
Image type: JPEG Image
Dimension: 2160 x 1984
Size: 83.1 kb

Name: ly_proj_3403451
Image type: Chrome HTML Document
Dimension: 
Size: 1.07 kb

Name: ly_proj_3403451
Image type: PNG Image
Dimension: 2160 x 1984 
Size: 67.4 kb